CDI3*, CDIAm, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIY, CDIYH
12. bis 15.08.2017
Nice
TURNIERNEWS
ANZEIGE
Ausschreibung: see FEI Calendar
Homepage: Veranstalter
Meldestelle: sonstige
Österreichische
Teilnehmer:
Gabriel Pia,
Jöbstl Paul,
Jöbstl-König Andrea
DRESSURAUFGABEN
FEI Jugend Vorbereitung B FEI Jugend Mannschaft
FEI Jugend Einzel FEI Prix St. Georges
FEI Intermediaire I FEI Intermediaire I Kür
FEI Grand Prix FEI Grand Prix Special
FEI Grand Prix Kür    
WEITERE TURNIERE
04. - 07.10. CDI3*, CDIAm, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
09. - 12.08. CSI1*, CSIAm-B, CSIL1*, CSIYH1*
02. - 05.08. CDI3*, CDIAm, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
01. - 04.03. CDI3*, CDIAm, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
22. - 25.02. CSI1*, CSIAm-B, CSIL1*, CSIYH1*
12. - 15.08. CDI3*, CDIAm, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIY, CDIYH
03. - 06.08. CSI1*, CSIAm-B, CSIL1*
23. - 26.02. CSI1*, CSIAm-B, CSIL1*, CSIYH1*
16. - 19.02. CDI3*, CDIAm, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
12. - 15.08. CDI3*, CDIAm , CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIY, CDIYH
05. - 07.08. CSI1*, CSIAm-B, CSIL1*
18. - 21.02. CDI3*, CDIAm , CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
11. - 14.02. CSI1*, CSIAm-B, CSIL1*, CSIP, CSIYH1*
06. - 09.08. CDI3*, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
30.07. - 02.08. CSI1*, CSIAm-B, CSIL1*
03. - 06.04. CDI3*, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
19. - 22.02. CSI1*, CSIAm-B, CSIP
08. - 10.08. CDI3*, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
31.07. - 03.08. CSI1*, CSIAm-B
28. - 30.03. CDI3*, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
29.03. - 01.04. CDI2*, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH
29.02. - 04.03. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*